Kootvürstellung

Leev Lück, mer han för üch en Kölsch Sigg gemaht un wolle üch en Freud maache. Mer, dat sin dat Klings Hildegard und dä Philipp, Dudejräver us Ihrefeld. Op der Sigg he künnt ehr stöbere, luure und lese, ävver mer han och en Sigg op Huhdütsch www.bestattungshaus-kling.de.

Alsu, mer sind us Ihrefeld un dun en janz Kölle bejrave.

Ehr hat die Möglichkeit all ür Saache bei üch zo huus ze rejele, mer kumme zo üch un sin immer för üch do.

Un ne kölsche Redner han mer och, dä üch hilf dat dä /die leeve Verstorvene och op kölsche Aat zor letzte Rauh jon, un die Zoröckjeblevvene met jodem Jewesse dä / die Verstorvene en jode Erennerung behalde künne.
Op jede Fall, mer levve dat Kölsche und beede doröm och e ech kölsch Bejrävnis aan.
Un e jod Bejrävnis muss nit düür sin.

Aanjebod för en Kölsch Bejrävnis.
Uns Aanjebod is op Kölsch.
Füürbestattung op kölsche Aat.

Anjebod för en Bejrävnis op dem Oskirchhof. Uns Aanjebod is op Kölsch.

Dudekeste

sarg-helles-holz
sarg2-dunkel
sarg3-koeln
sarg-rot-koelnmotiv
sarg1-kling

Äschepött meet Kölle vöre drop

urne-dom-gold
urne-koelnmotiv
urne-rot-koelumriss
urne-koeln-skyline
urne-koelnerdom
funkemariechen

Trauerreden op Kölsch

Uns Hein, ne echte kölsche Jung, kann jod op Kölsch schwaade und fingk met uns Klings de richtije Wööt. Mer han och ne Diplom Theologe der Kölsch spreche kann, un us de Gleichnisse dä Hilligen Schreff vörbrenge kann.

Uns Kirchhöff

He sin en paar Bereechte us dem Kölner Stadtanzeiger över uns Kirchhöff in Kölle. Dat sind interessante Saache un Verzaälcher över de Friedhöff.

Mer bedanke uns och rech hätzlich beim Kölner Stadtanzeiger för de schön Serie.

1) Südkirchhoff

2) Malote

3) Jüddekirchhoff in Düx

4) Müllemer Kirchhoff

hein-engels

Mer maache de Kirchhoffkapell och stievstaats und su künnt et ussinn:

g-haenneschestheater

För en Bergräfnis im Äschepott

g-bestattungsgarten

För en Begräfnis in der Dudekist -op Kölsche Aaat-

Op kölsche Aat en kölsche Ääd

En jood Begrävnis op uns Kölsche Aat He dun mer in der Kirchhoffskapell schön vürbereite, mer nemme en Ieser-Relief un en Kääz met dem Dom vöre drop und de Döcher sin en rut/wieß jehalde. De Blömcher sollte passe un och en rut/wieß jehalde sin. Wichtig: Mer kann däm Dude em Sarg en Beilag maache, dat künnt ne kleine Dom oder Hännesje un Bärbelche sin, die Palett es jroß un bliev inne üvverlooße.

 

För de Organis jit et och jet ze dun, hä spillt, am Aanfang, en der Medde oder, - un, - am Engk vun der Fier, - (je noh Wunsch) - e janz persönlich Leed vun däm oder der Verstorvene, z.B. vum Ostermann, Trude Herr, Millowitsch, he han mer en ech jroße Palett. Am Eng, am Grav, säht unsere Hein noch e paar letzte Avschiedswööd un e Gebedd. Wenn ehr wollt op Kölsch oder och op Huhdütsch.

trauerreden